CÔNG TƠ ĐIỆN GELEX EMIC 1 PHA
CÔNG TƠ ĐIỆN GELEX EMIC 3 PHA
BIẾN DÒNG HẠ THẾ GELEX EMIC
ĐỒNG HỒ AMPE- VOLT KẾ GELEX EMIC
HỘP CÔNG TƠ CÁC LOẠI
ĐỒNG HỒ AMPE- VOLT KẾ KYE
BIẾN DÒNG HẠ THẾ KYE
CÔNG TẮC CHUYỂN MẠCH
HỘP PHÂN PHỐI CÁC LOẠI